BEGO OSS
ksenogenny substytut kości

BEGO OSS jest niezawodnym, stabilnym kościozastępczym materiałem pochodzenia wołowego. Skład mineralny, trójwymiarowe struktury oraz właściwości fizykochemiczne i biologiczne są bardzo podobne do analogicznych cech kości ludzkich. Wszystkie biomateriały stosowane przy sterowanej regeneracji kości powstają ściśle według najostrzejszych standardów jakości.
Posiadają certyfikaty CE.

Share: